دید کلی:

شرکت مخابراتی اتصالات، اولین عرضه کنندۀ خدمات 3.75G در افغانستان، حالا سیم کارت ممتاز (به حساب ثانیه) را با ویژه گی های بهتر و خدمات ارزشمند مانند صدا، انترنت، پیام کتبی، پیام تصویری و 3.75G  پیشکش میدارد. همچنان، شما میتوانید از بهترین پوشش شبکه در سراسر افغانستان لذت ببرید.

مزایای سیم کارت پیش پرداخت ممتاز:

  • سیم کارت با 300 دقیقه رایگان
  • پرداخت به حساب ثانیه
  • بهترین نرخ تماس های بین شبکه و خارج از شبکه

ازدیاد کریدت از طریق کریدت کارت:

کریدت کارت های 50، 100، 250، 500، 1000، 2000 و 5000 افغانی  اتصالات در تمام مراکز فروشات اتصالات در سراسر افغانستان.

 

ازدیاد کریدت به سیم کارت ممتاز:

شما میتوانید با استفاده از راه های مختلف در هروقت و در هرجا به حساب تان کریدت اضافه نمایید. اتصالات وقتاً فوقتاً پیشکش های ازدیاد کریدت را که دارای مزایای گوناگون می باشد، معرفی مینماید.

مشاهدۀ صورت حساب:

شما میتوانید صورت حساب کریدت تانرا در هروقت با دایر نمودن #123* ویا تماس به شمارۀ 555 و فشار دادن کلید 2 مشاهده نمایید.

ازدیاد کریدت از طریق ماشین های مریخ:

شما میتوانید با استفاده از ماشین های مریخ که در نماینده گی های اتصالات و سایر نقاط شهر نصب شده است، به ارزش مبلغ مورد نظر در حساب سیم کارت پیش پرداخت اتصالات خویش ویا دوستان تان کریدت اضافه نمایید. قابل یادآوریست که ماشین های بیشتر در نقاط مختلف افغانستان به منظور افزایش راحتی شما در حال نصب می باشند.

هزینه:

سیم کارت ممتاز بهترین نرخ تماس های بین شبکه و تماس به شبکه های داخلی دیگر را پیشکش میدارد. همچنان، شما میتوانید با ایجاد تماس های اتصالات به اتصالات از پرداخت به حساب ثانیه لذت ببرید.

پرداخت به حساب 15 ثانیه

نرخ تخفیف یافتۀ تماس به شبکه های داخلی دیگر

تعرفه های ممتاز:

صدور صورت حساب در هر نرخ تماس زمان تماس
30  ثانیه 3 افغانی فی دقیقه در جریان روز (7 صبح – 9:59 شب) اتصالات به اتصالات
30  ثانیه 2 افغانی فی دقیقه در جریان شب (10 شب – 6:59 صبح) اتصالات به اتصالات
30 ثانیه 3 افغانی فی  دقیقه درجریان روز و شب اتصالات به شبکه های داخلی دیگر
102KBs 1 افغانی در هر وقت قیمت فی MB
60 ثانیه جدول نرخ تماس های بین المللی را مشاهده نمایید. در جریان روز و شب اتصالات به شماره های بین المللی

هزینه های دیگر ممتاز:

هزینه های دیگر
75 افغانی قیمت سیم کارت
300 یونت (قابل اعتبار برای 30 روز) کریدت موجود
3 افغانی فی پیام ارسال پیام از اتصالات به اتصالات
3 افغانی فی پیام ارسال پیام از اتصالات به شبکه های داخلی دیگر

 

تغییر بسته:

سیم کارت مبارک به حساب دقیقه را به سیم کارت مبارک به حساب ثانیه تبدیل نموده و در عین شمارۀ از مزایای بستۀ های دیگر لذت ببرید. این خدمات به شما اجازه میدهد تا سیم کارت پیش پرداخت کنونی خویش را با عمل نمودن به رهنمایی ذیل به سیم کارت پیش پرداخت دیگر تبدیل نمایید:

  • با مراجعه به یکی از نماینده گی های اتصالات.
  • از طریق پیام کتبی.
هزینه شمارۀ که به آن کد ارسال گردد کد پیام تغییر سیم کارت مبار ک از طریق پیام کتبی
10 افغانی 3378 M تغییر به سیم کارت مبارک به حساب ثانیه رایگان می باشد.

مثال: اگر میخواهید سیم کارت ممتاز خویش را به مبارک تغییر دهید، در پیام M نوشته و به 3378 ارسال نمایید.

VAS

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp