آدرس
احسان پلازا، نزدیک چهارراهی حاجی یعقوب، شهرنو، کابل افغانستان
تلفن
+ 93 786 786 786
نمابر
تماس با منابع بشری: employee-services@etisalat.af
موبایل
888

فرم تماس

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp