مدار استیجاری:

خدمات خط استیجاری عبارت از خدماتی اند که انترنت پرسرعت را از یک نقطه به نقطه دیگرهمزمان فراهم می سازد. سرعت انترنت این خدمات از 64kbps شروع و به الی 2MB میرسد.

خدمات خط اسیتجاری راه حل مناسب برای اتصال شرکت ها به شبکه های محلی آنان می باشد. این خدمات انترنت باندوید اختصاصی را بطور 24 ساعته و بدون محدودیت، فراهم می سازد. به عبارت دیگر، خدمات خط استیجاری را شبکه خصوصی انترنت نیز میتوان گفت. قرار است اتصالات در آینده های نزدیک خدمات برادباند انترنت را نیز فراهم نماید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp