سیم کارت های مکمل

از سیم کارت های مکمل با بسته های بینظیر تماس و انترنت لذت ببرید.

مکمل برنز

قیمت سیم کارت: 150 افغانی

فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.

مکمل برنز

بسته

150 افغانی

قیمت

1GB + 150 دقیقه اتصالات + 1000 پیام

فواید

30 روز

مدت اعتبار

MB150 را به 3378 پیام کنید.

کد فعال سازی بستۀ ویژه

PU فاصله MB150 را به 3378 پیام کنید.

کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه

 

مکمل سیلور

قیمت سیم کارت: 200 افغانی

فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.

مکمل سیلور

بسته

200 افغانی

قیمت

1.5GB + 300 دقیقه اتصالات

فواید

30 روز

مدت اعتبار

MP200 را به 3378 پیام کنید.

کد فعال سازی بستۀ ویژه

PU فاصله MP200 را به 3378 پیام کنید.

کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه

 

مکمل گولدن

قیمت سیم کارت: 500 افغانی

فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.

مکمل گولدن

بسته

500 افغانی

قیمت

4GB + 500 دقیقه اتصالات

فواید

30 روز

مدت اعتبار

MP500 را به 3378 پیام کنید.

کد فعال سازی بستۀ ویژه

PU فاصله MP500 را به 3378 پیام کنید.

کد غیرفعال سازی بستۀ ویژه

 

مکمل پلاتنیم

قیمت سیم کارت: 3000 افغانی

فواید موجود: قیمت بسته ها برای بار نخست شامل قیمت سیم کارت می باشد.

مکمل پلاتنیم

بسته

3000 افغانی

قیمت

25.5GB + 4500 دقیقه اتصالات

فواید

90 روز

مدت اعتبار

MP1000 را به 3378 پیام کنید.

کد فعال سازی بستۀ ویژه

PU فاصله MP1000 را به 3378 پیام کنید.

کد غیرفعال سازی بستۀ ویژههزینه ها

 

سیم کارت

مکمل برنز

مکمل سیلور

مکمل گولدن

مکمل پلاتنیم

اتصالات به اتصالات

1.85 افغانی/ دقیقه

1.85 افغانی/ دقیقه

1.85 افغانی/ دقیقه

1.85 افغانی/ دقیقه

اتصالات به شبکه های دیگر

2.2 افغانی/ دقیقه

2.2 افغانی/ دقیقه

2.2 افغانی/ دقیقه

2.2 افغانی/ دقیقه

پرداخت به حساب (اتصالات و شبکه های دیگر

هر 60 ثانیه

هر 60 ثانیه

هر 60 ثانیه

هر 60 ثانیه

ارسال پیامر

3 افغانی/یپام

3 افغانی/یپام

3 افغانی/یپام

3 افغانی/یپام

تماس بین المللی

جدول بین المللی را کلیک کنید

قیمت فی MB

0.10 افغانی

تغییر سیم کارت به مکمل

شما میتوانید سیم کارت فعلی تانرا به مکمل ویا از مکمل به سیم کارت های دیگر تغییر دهید.

سیم کارت

کد تغییر سیم کارت

قیمت تغییر سیم کارت

قیمت تغیر مکمل به سیم کارت دیگر

مکمل برنز

MBZ

100 افغانۍ

150 افغانۍ

مکمل سیلور

MS

100 افغانۍ

250 افغانۍ

مکمل گولدین

MG

100 افغانۍ

500 افغانۍ

مکمل پلاتینم

MP

100 افغانۍ

5000 افغانۍlogo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp