برند اتصالات

تعهدادت برند:

اتصالات متعهد به توانمند سازی افغان ها برای داشتن یک آیندۀ روشن است. با اتصالات، آینده همین اکنون از آن مشتریان است و این به دلیل سرمایه گذاری ما در فن آوری، نو آوری ها، و رویاهایست که ما به آن باورمندیم. دراتصالات، ما شما را به آینده وصل می سازیم.

 

سوگند برند:

برای شرکت در مبارزه بین امروز و وعدۀ فردا. برای سرمایه گذاری در فنآوری، استعدادها و زیرساخت ها برای شکستن موانع موجود در شبکه های امروز. برای بودن دلیل تحول. برای حس تحول. برای فراهم نمودن زمینۀ متحول ساختن زندگی میلیون ها مشترک در سراسر افغانستان.

 

DNA ما:

شکستن قراردادها:

وقتی جهان با پیشرفت های فناوری راحت می شود، ما به دنبال فراتر از آنیم. وقتی انسان رویای ناممکن را در سرداشته باشد، ما آنرا ممکن می سازیم. ما مشروط به رهبری هستیم. و رهبری خواهیم کرد.

 

مسئولیت پذیر باشید:

اخلاق تجارت برای مان اولویت دارد. تعهد ما بر مفاد ما مقدم است. عملکرد، محصولات و خدمات ما با یک تعهد پشتیبانی می شود و آن تعهد مسئولیت پذیری درقبال عملکرد مان برای مردم افغانستان است. ما در اتصالات به قول خود عمل می کنیم و مسئولیت ما فراهم نمودن فراتر از وعدۀ ماست.

 

تعهد برای دگرگون ساختن زندگی:

ما باورمندیم که نه تنها در تجارت شبکه و ارتباطات هسیتم، بل در تجارت توانمند سازی افراد، تقویت معاملات آنان، سودمنتر ساختن تجارت آنان، قویترساختن پیوند های آنان، و اتصال افغانستان با جهان از طریق معاملات با معنی، نیز هستیم. باورهای تجاری ما فراتر از اقتصاد تجاری ماست. شرکت اتصالات همواره در تلاش است تا اتصال افراد را برای بهبود زندگی بهتر آنان از طریق فراهم نمودن زمینۀ تجارت، سرگرمی، ویا انتقال دانش، فراهم نماید. 

 

در اتصالات، آینده همین امروز است. فن آوری ها و تحقیقات ما مسیر زندگی یک نوزاد را برحسب دنیایی که در آن رشد می کند و چالش هایی را که با آن روبرو خواهد شد، ترسیم می کند. و از همین رو، راه حل های ما در هنگام بلوغ آنان آماده می باشد. و این راه حل ها سرمایه گذاری ما در فن آوری ها و مفاهیم آینده، می باشد. وعدۀ ما توانمند ساختن افراد برای رویا رویی با آیندۀ آنان است. با اتصالات در پهلوی شما، آینده همین اکنون است.  

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp