به برنامۀ وفاداری اتصالات خوش آمدید!

این برنامه روش ما برای قدردانی از مشتریان ارزشمند مان می باشد.

شرکت اتصالات افغانستان اولین شرکت مخابراتی در افغانستان است که برنامۀ وفاداری را درسال 2011 برای مشتریان ارزشمند خویش راه اندازی نمود.

با این برنامه، شما گزینه های زیادی برای جمع آوری امتیازات و معاوضۀ آن با تحایف حیرت انگیز مانند پیام های اتصالات به اتصالات، پیام های بین المللی، دقایق اتصالات به اتصالات، و بسته های انترنت دارید.

 

شما میتوانید با معیار های ذیل امتیاز جمع آوری کنید:

چگونه شمارۀ تان را در برنامه وفاداری راجستر نمایید؟

  • 607 را دایل نمایید و به رهنمایی عمل کنید.
  • *607# را دایل نمایید.
  • RGE را از طریق پیام به 607 پیام کنید.

چگونه امتیاز جمع آوری نمایید؟

شما میتوایند با استفادۀ بیشتر بسته های تماس و انترنت، برقراری تماس، و دانلود اپلیکیشن اتصالات، امتیاز جمع آوری نمایید.

چگونه اشتراک تانرا از برنامۀ وفاداری اتصالات لغو کنید؟

  • 607 را دایل نمایید و به رهنمایی کنید.
  • REG را از طریق پیام به 607 پیام کنید.
  •   ستاره 607 علامت نمبر را دایل کنید.
  • یک پیام تاییدی به موبایل مشتری ارسال می گردد.

برای لغو اشتراک:

DREG را به 607 پیام کنید.

یک پیام تاییدی به موبایل مشتری ارسال می گردد.

 

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp