به جوش پلس خوش آمدید

از یک تجربۀ کاملاٌ جدید لذت ببرید!

اتصالات سیم کارت جدید جوش پلس را معرفی می نماید. برای اولین بار در افغانستان، مشتریان میتوانند  با سیم کارت جوش پلس کریدت موبایل خود را با عزیزان خود شریک سازند.

ویژه گی های بینظیر جوش پلس

شریک ساختن کریدت – برای اولین بار در افغانستان

حالا مشتریان جوش پلس میتوانند به فامیل و دوستان خود اجازه بدهند تا از کریدت موبایل شان استفاده نمایند.

برای انتخاب یک شمارۀ که میخواهید با آن کریدت تانرا شریک سازید به 888 زنگ بزنید.

بسته فامیلی جوش

با فعال ساختن سیم کارت جدید جوش ویا تغییر سیم کارت فعلی تان به آن، مشتریان میتوانند فواید ذیل را دربدل 25 افغانی در ماه بدست بیاورند.

ارسال کریدت

*125*شمارۀ موبایل*مقدار کریدت# را دایل نمایید.

 شریک ساختن کریدت

برای فعال نمودن به 888 زنگ بزنید.

 تماس های شبانه

به اتصالات دربدل 0.50 افغانی فی دقیقه

تماس به فامیل و دوستان

 برای فعال نمودن A <فاصله> شمارۀ مورد نظر تانرا به 3378 پیام کنید.

بسته های ویژه با فواید بیشتر

فعال سازی سیم کارت جوش

شما میتوانید یک سیم کارت جدید جوش خریداری کنید ویا سیم کارت فعلی تانر ا دربدل فیس 100 افغانی به جوش پلس تغییر دهید.

مشتریانی که سیم کارت جدید جوش خریداری می کنند، 40 دقیقه اتصالات و  100MB انترنت را که برای 7 روز قابل اعتبار می باشد در سیم کارت خود رایگان بدست میاورند.

برای بدست آوردن سیم کارت جدید جوش خود، همین امروز به نزدیک ترین نمایندگی اتصالات مراجعه کنید.

بیشتر در مورد جوش پلس

با فعال ساختن سیم کارت جوش پلس ویا تغییر سیم کارت فعلی به آن، بستۀ فامیلی جوش پلس دربدل 25 افغانی در ماه بطور خودکار در سیم کارت فعال می باشد.

ویژه گی های بستۀ فامیلی جوش پلس

 1. اضافه نمودن یک شماره برای شریک ساختن کریدت با آن 25 افغانی هزینه دارد. هربار تغییر شماره نیز 25 افغانی هزینه دارد.
 2. ارسال کریدت برای بار نخست در روز رایگان بوده و دفعات بعدی 2 افغانی برای هربار ارسال کریدت قابل پرداخت می باشد.
 3. تماس به 2 شماره های فامیل و دوستان دربدل 0.50 افغانی فی دقیقه می باشد. تغییر شمارۀ فامیل و دوستان 25 افغانی فی شماره هزینه دارد.

بسته های ویژۀ دیگر با فواید بیشتر!

 1. بسته های تماس

  200 دقیقه اتصالات دربدل 45 افغانی برای 7 روز

  • W200 را به 3378 پیام کنید.

  2500 دقیقه دربدل 299 افغانی برای 30 روز

  • 299 را به 3378 پیام کنید.
 2. بسته های انترنت

  220MB انترنت دربدل 15 افغانی برای 1 روز

  • 220MB را به 3378 پیام کنید.

  440MB انترنت دربدل 30 افغانی برای 1 روز

  • 440MB را به 3378 پیام کنید.

  9GB انترنت دربدل 599 افغانی برای 30 روز

  • 9GB را به 3378 پیام کنید.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp