توانمند سازی زنان                      

باغ زنانه

زنان در افغانستان یک قشر محروم بوده اند. شرکت اتصالات، منحیث بخشی از فعالیت های خود، در تلاش است تا با حمایت مالی از باغ ویژۀ زنان جاییکه زنان بتوانند دید و وادید نموده مفکوره های خود را با یک دیگر شریک سازند، آنان را توانمند سازد.

 

تیم والیبال بانوان

شرکت اتصالات افغانستان با افتخار از تیم ملی والیبال بانوان افغانستان برای توانمند سازی آنان و ایجاد زمینۀ اشتراک در رقابت های بین المللی،  حمایت مالی می نمایید.

 

نماینده زن ام حواله اتصالات

اتصالات افغانستان با همکاری USAID-FAIDA، وزارت امور زنان، و خدمات مالی مجتهد زمینۀ آموزش برای زنان را فراهم نموده تا آنان بتوانند منحیث نماینده گان خدمات ام حوالۀ اتصالات کار کنند. در پایان دورۀ آموزشی، این زنان تجارت خود را که از طرف اتصالات افغانستان فراهم می گردد، آغاز خواهند نمود. یکجا با شرکای خویش، اتصالات در نظر دارد تا پایان سال 2014 برای بیشتر از 15000 زن زمینۀ تجارت را مهیا سازد.

logo

آدرس

احسان پلازا گذشته از چهاراهی حاجی یعقوب شهر نو کابل افغانستان
+93 786 786 786

 هشدار کووید 19

اپلکیشن اتصالات من را دانلود کنید

دانلود کنید و به تمامی محصولات و خدمات اتصالات دسترسی داشته باشید

اندروید
آیفون

MyEAApp